Hypoestes phyllostachya I

Hypoestes phyllostachya I ɬ (2008-07-19)