Bauhinia blakeana v @

Bauhinia blakeana v Ĭ (2007-12-09)